Táborozás

Már lehet jelentkezni a CREDO szokásosan magas színvonalú nyári táboraiba. Idén is indul angol, készség és képesség fejlesztő illetve nomád tábor is.


Tantárgyi korrepetálások

Több mint 30 éves szakmai tapasztalat és kedvező ár a garancia arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen fogja venni az akadályokat, ha a CREDO tantárgyi korrepetálásait választja.


FЕ‘oldal / Szakmai szótár

Szakmai szótár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 abszolút   feltétlen, mindentől független, korlátlan
 adoleszcencia  ifjú kor (a serdülés és a felnőtt kor közötti szakasz)
 afázia  beszédzavar, beszédképtelenség (idegrendszeri eredetű)
 affektív  érzelmi, indulati
 affektus  intenzív, rövid ideig tartó érzelmi indulati hullámzás, erős érzésingerület
 agrammatizmus  nyelvtani, helyesírási nehézség, zavar
 agresszió  támadás, támadókedv, erőszakosság
 agresszív   erőszakos
 akceleráció  gyorsulás, felgyorsult fejlődés
 akkomodáció  alkalmazkodás, beállítódás valamihez
 aktív, -itás  működő, tevékeny, tevékenység
 akusztikai  hangzási, hallásbeli
 akut  heveny
 ambivalencia  kettőség, kétféle működésre képes
 analizálás  elemzés
 analóg  hasonló
 animáció  buzdítás, lelkesítés
 anthropoidák  emberszabású majmok
 anthropomorfizmus  a természet jelenségeinek felruházása emberi tulajdonságokkal
 anticipáció  később következő dolgok elővételezése
 artikuláció  kiejtés
 aszinkron  nem egyidejű
 asszociáció  képzettársítás
 atmoszféra  légkör
 auditív  hallási, a hallással kapcsolatos
 autokorrekció  önjavítás, magától javul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

B

 beszédstátusz  beszédállapot
 bilabiális  két ajakkal képzett (hang)
 bioelektrikus  élő szervezetekben lejátszódó elektromos folyamatok jelzője
 biogenezis  az élet keletkezése, fejlődése, kialakulása
 biotónus  testi feszültségállapot

 

 

 

 


C

 chaotikus  összerendezetlen, zavaros
 chromosoma  indirekt másoláskor látható sejtmaghurok
 ciklizál  szótagot ismétel
 circulus vitiosus  bűvös kör, önmagába visszatérő, megoldáshoz nem vezető
 coronális  nyelvhegyi
 cytoarchitektonika  sejtépítmény, sejtrétegeződés

 

 

 

 D

 debilitás  a gyengeelmélyűség – oligofrénia – legalacsonyabb foka
 defekáció  székelés (ágyba ürítés)
 defektus  hiányosság, hiba
 definíció  fogalommeghatározás, meghatározás
 degeneráció  elfajulás, elsatnyulás
 demencia  elmegyengeség, elbutulás, szellemi leromlás
 demonstráció  bemutatás, bizonyítás
 demonstratív  bemutató, bizonyító erejű
 depraváció  leromlás, silányulás
 deskriptív  leíró, - jellegű
 destruktív  romboló, - hatású
 differenciált  tagolt, megkülönböztetett, árnyalt
 diffúz  szétfolyó, tagolatnaln, homályos
 diffúz pösze  általános pösze
 dimenzió  kiterjedés, - iránya
 dinamika  mozgásban levő erő, (pszich.) a pszichikusan ható erők együttese
 dinamikus  erőteljes mozgásban levő, hatékony
 direkt  közvetlen
 diszponál  elrendez, tagol, intézkedik, beállít valamire
 diszpozíció  elrendezettség, beállítottság, (pszich.) adottság, hajlam bizonyos magatartásra, viselkedésre
 diszproporcionált  tagolatlan, aránytalan
 dysgraphia  írászavar
 dyslexia  olvasászavar
 dolzális  nyelvháti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 effektív  hatékony, tényleges
 effektus  hatás
 egocentrikus  énközpontú
 eidetikus  Olyan képesség, amely a látott vagy elképzelt dolgot színesen és apró részletekbe menően fel
 tudja
idézni, nem mint múltbeli emlékképet, hanem mint a jelenben érzékelt valóságot.
 Érzékelés külső hatóinger nélkül.
 elaboráció   Az alkalmazkodás szempontjából előnyös, társadalmilag értékes megoldásokhoz vezető
 f
eszültségszabályozás. A szó legtágabb értelmében: indulatok átdolgozása a személyiség
 színvonalának az emelése érdekében.
 emancipáció  méltánytalan helyzetből való felszabadítás, -ulás
 embrió  magzat neve fejlődésének harmadik hónapjában
 emóció  érzelmi indulat, érzelem
 emocionál  érzelmileg megmozgat, indít
 empátia  beleélő képesség
 endogén  belső, belső tényezőktől függő
 endokrin  belső elválasztású
 engramma  bevésett, bevésődött ismeret, ismeretelem, élmények nyoma a nagyagykéregben
 enkefalalitis  agyvelőgyulladás
 enurézis  bevizelés, ágybavizelés
 erotikus  érzéki, szerelmi
 exogén  külső, - tényezőktől befolyásolt
 expanzív  kiterjedő, feszítő erővel rendelkező
 extenzív  kifelé törekvő
 exteriorizáció  belső kivetítése, - külsővé válása
 extrém  szélsőséges
 extrovertált  kifelé fordult
 extroverzió  kifelé fordulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F

 fázistartás  a fejlettség adott szakaszának megfelelő magatartás
 feces  ürülék
 fenomén  jelenség
 fenomenológia  jelenségtan, jelenségek magyarázatával foglalkozó tudomány
 fetus (főtusz)  a magzat neve születéselőtti fejlődés 3. hónapjától a születésig
 fikció  kitalált, feltételezett, költött képzet
 filogenetika  törzsfejlődés
 fiziognóm  kifejezéses, kifejezéssel párosult
 fiziológia  élő szervezetek életfolyamatáról szóló tudomány
 flegmatikus  közömbös, gyengén reagáló
 fonémahallás  képesség a hangok jelentésének hallás utáni megkülönböztetésére
 funkcionális  működésbeli
 frontokortex  nagyagykéreg homloki része, lebenye
 frusztráció  sorozatos kudarcok hatására bénító élmény
 frusztrációs feszültség  akkor keletkezik, ha a szükséglet kielégítése akadályba ütközik
 funkció  működés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


G

 generációs  nemzedék
 generalizálás  általánosítás
 genetikus  kialakulási, fejlődési
 glandotrop  mirigyekre ható
 gnosztikus  megismerésszerű
 gonadotrop  ivarmirigyekre ható
 graphomotoros  írásmozgásos

 

 

 

 

 


H

 habituális  megszokott, szokásszerű, alkati
 hangeffektus  hanghatás
 harmonizálódás  összehangolódás
 hierarchia  rangsor, érték szerinti tagoltság
 homofón  hasonló hangzású
 hospitalizálódás  hosszabb kórházi (intézeti) tartózkodás hatására bekövetkező fejlődési lemaradás
 hypofízis  agyalapi mirigy

 

 

 

 

 


I

 I.Q.  intelligencia hányados (Intelligencia quotiens)
 iactatio capitis  a fej dobálása, rángatása ideges alapon
 identifikáció  azonosság, hasonlóság megállapítása
 idiotizmus  a gyengeelmélyűség – oligofrénia _ legmagasabb foka
 illabiális  ajakkerekítés nélkül (képzett hang)
 imbecillis   gyengeelmélyűség – oligofrénia – középső foka
 inadekvát  nem megfelelő
 indikál  jelez
 individuum  egyéniség, egyén
 inkontinencia  funkciók feletti uralom hiánya
 innervál   idegekkel ellát
 integráció  részek összekapcsolása egésszé, részfunkciók együttműködése
 intenció  szándék, törekvés
 intencionális  szándékos, célra irányuló
 interiorizálódás  külső belsővé válása
 intermediális   közbülső
 internatális  születés közben, -- -i
 interoceptív  belső ingereket felvevő, -- észlelő
 intrauterin  méhen belüli
 introspekció   önmegfigyelés
 introvertált    befelé fordult
 introverzió   befelé fordulás
 irracionális      nem ésszerű, nem értelmi megfontoláson alapuló
 irreverzibilis  megfordíthatatlan, felcserélhetetlen
 izotrópia  azonosság minden értelemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


K

 karitatív  jótékonykodó, gondoskodó
 katarzis  erős hatásra történő megkönnyebbülés
 kategória  besorolás osztálya, - csoportja, általános fogalomkör, forma a tapasztalatok elrendezéséhez
 kauzálanalízis  oksági elemzés, okok elemzése, meghatározása
 kauzalitás  oksági összefüggés, - viszony
 kinesztétikus  mozgás okozta
 kognitív  megismerő, megismerést szolgáló
 kolerikus  heves, hirtelen haragú, erősen reagáló
 kommunikáció  közlés, kapcsolat
 kompenzáció   pótlás, kiegyenlítés
 komplexum  összefonódottság, összegzés
 koncentráció  összpontosítás
 kondíció  állapot, testi -, feltétel
 konjunkció  kötőszó, nyelvi kapcsolás
 konstitúció  alkat, alkotmány, (pszich.) az ember pszichofiziológiai alkata, öröklött és környezetileg
 meghatározott
morfológiai (alkati) és funkcionális (működési) komponensek (összeevők)
 összesége
 konszonáns  mássalhangzó
 kontaktus  kapcsolat, érintkezés
 konvergencia  különböző erők, összetevők közös hatása
 koordináció  összerendezés, összehangolás
 kortex (cortex)  nagyagykéreg
 kreativitás  alkotóképesség
 kritérium  próbakő, feltétel
 krízis   válság
 krónikus    állandó jellegű, tartós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 labiális  ajakkerekítéses (hang)
 latens   lappangó
 logofóbia  beszédfélelem

 

 

 


M

 mágikus  varázslatos, titokzatos erővel rendelkező
 manipuláció  ujjakkal való fogdosás, mesterkedés
 maszturbáció  nemi önkielégítés lányoknál
 mechanikus  gépies
 melankólikus  mélabús, búskomor, gyengén reagáló
 meningitis  agyhártyagyulladás
 mentális  értelmi, észbeli
 mixödéma  a pajzsmirigy rendellenes működése következtében jelentkező elsatnyulás
 mnemikai  emlékezeti
 mobilitás  mozgásosság
 modell  minta (beszédmodell = beszédminta)
 morphológia  a testi formákról szóló tan, beleértve a belső szervek formáját és szerkezetét is
 motiváció  érdekeltté tevés
 motívum  indíték, mozgatóok
 motorika  mozgásrendszer
 motorikus  mozgásos, mozgató
 motorikus idegek  mozgást szabályozó idegek
 multikauzális  sok okú
 myelin  velőshüvely, ideg –
 myelogenezis  velőshüvely, ideg - kialakulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 neurit  idegnyúlvány
 neurovegetatív  a vegetatív folyamatokat idegileg befolyásoló
 neurózis   az idegrendszer főként külső hatásra bekövetkező működési zavara
 neurotizált  idegessé tett
 nivellálódás  kiegyenlítődés

 

 

 

 


O

 objektív  tárgyi, tárgyilagos
 objektiválódás  tárgyiasulás
 onánia  nemi önkielégítés, - ülés
 ontogenezis  egyedi fejlődés
 oppoziciós hang  ellentétes hang
 optikus  látáshoz tartozó
 optimális   a lehető legjobb
 organikus  szerves
 orientáció  tájékozódás
 ornitológia      madártan

 

 

 

 

 

 

 


P

 pantomim  néma játék
 patológiás  kóros
 periferiális  kerületi, külső
 permanens  állandó, folyamatos

 pithecanthropus erectus

 majomember
 plaszticitás  formálhatóság, alakíthatóság
 posztnatális  születés utáni
 prenatális   szülés előtti
 preventív  megelőző
 prevenció  megelőzés
 primitív  kezdetleges
 pro-agumentum  valami javára szóló érv
 progresszió  haladás, fokozatosság
 pszichés  lelki
 pszichiátria  szellemi megbetegedésekkel foglalkozó tudomány, elmekórtan
 pszichoneurózis  lelki zavarokban megnyilvánuló idegbetegség
 pszichoszomatikus  tanítás, amely szerint a pszichikus folyamatok a szervezet állapotát messzemenően
 befolyásolják, be
tegséget hozhatnak létre (gyomorfekély, szívbaj, ízületi bántalmak)
 pszichoterápia  lelki ráhatással kezelés
 pszichózis  szellemi, idegi megbetegedés, rendellenesség, elmebetegség
 puberális  serdülőkori
 pubertás  serdülés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


R

 racionális  értelmes, ésszerű megfontolásokon alapuló
 reakció  ellenhatás
 recepció  befogadás, felfogás
 receptor   felvevő, felfogó
 reflexmechanizmus  ingerre visszaható
 reguláció  kapcsolat, viszony
 reláció  szabályozás, irányítás
 relatív  viszonylagos
 retardált  megkésett
 reverzibilis  megfordítható
 rezonancia  együtthangzás, egybecsengés
 rhotacizmus  raccsolás, r hang hibás ejtése

 

 

 

 

 

 

 

 


S

 skizofrénia  Az elmezavarok egyik fajtája, hasadásos elmebaj néven ismert.
 Jellemzője, hogy az intellektuális
affektív folyamatok között megbomlik az egyensúly.
 spinális  hátgerinci, gerincvelőre vonatkozó
 stabilizálódás  állandósulás
 stagnálás  egyhelyben megrekedés, - topogás
 stigmatizmus  selypítés, „SZ” hang hibás ejtése
 spontán  önkéntelen, ösztönös
 stagnál  egy helyben áll (fejlődésben)
 struktúra  szerkezet, felépítés, belső elrendezettség
 strukturálódás  átrendeződés, átformálódás

 

 

 

 

 

 


SZ

 szangvinikus  élénk, vidám, élénken reagáló
 szenzibilis  érzékeny, finom ingerekre is reagáló
 szekszuális  nemi
 szekszuálkontaktus  nemi kapcsoalt, - érintkezés
 szignálfunkció  jelzőfunkció
 szimptóma  tünet, betegségtünet, ismertető jel
 szinoním  rokon jelentésű, hasonló funkciójú
 szintetizál  összerak (részeiből)
 szituáció  helyzet, körülmény
 szomatikus  testi
 sztereotip  állandóan ismétlődő, változatlan, megszilárdult
 sztigmatizálódás  sebek, jelek megjelenése a testen, pszichés alapon
 szubkortex  agykéreg alatti agyvelőréteg
 szuggesztió  befolyásolás idegi alapon
 szuggesztibilitás  befolyásolhatóság idegi alapon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T

 taktilis  tapintási, tapintó
 temperamentum  vérmérséklet, az emberi magatartás ingerlékenység és gátolhatóság arányait kifejező jellegzetessége
 thalamus  a közti agy középső része, az érzéki ingerek kapcsoló állomása
 thyreoidea  pajzsmirigy
 tikk (tic)  rángás, rángatódzás, görcsös izomösszehúzódás
 tolerancia  feszültség elviselésének készsége, az alkalmazkodás fontos mércéje
 toxikus  mérgezéses
 trauma  seb, sérülés, hirtelen bekövetkező  lelki sérülés, megrázkódtatás
 triangulum  háromszög alakú fém ütőhangszer
 tumor  daganat

 

 

 

 

 

 

 


U

 urbanizáció  városiasodás
 uvuláris „R”  hátul, nyelvcsap pergéssel képzett „R” hang

 

 


V

 verbális  szóbeli
 vibráció  rezgés, remegés, villódzás
 vizuális  látási
 vokális  énekes
 volitív  akarati, akaratlagos

 

 

 

 


X

 xylofon  ütőhangszer (fémből vagy fából)

 

 


Z

 zigóta  megtermékenyített pete

 

 

 

 
ajГЎnlja ismerЕ‘sГ©nek

 AjГЎnlГі e-mail cГ­me:
 CГ­mzett e-mail cГ­me:

 


Ezt ne hagyja ki
Főoldal   |   Impresszum   |   Oldaltérkép   |   Médiaajánlat   |   Jognyilatkozat   |   Térkép   |   A CREDO Működése